ข่าวกิจกรรม

คุณพรชัย เอกศิริพงษ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว ในการบรรยายออนไลน์ “จบภูมิศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร”

GeoSWU Talks 2020 Theme: Future Career in Geography โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 ผ่านการบรรยายออนไลน์ โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ: เรียนจบภูมิศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร วิทยากรรับเชิญ คุณพรชัย เอกศิริพงษ์...
Read More

จัดอบรมแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์
Read More

วันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม …

วันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม และทุก ๆ ท่าน ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์สูงสุด #T2R #thinking
Read More

GIS Smart Solution …

GIS Smart Solution ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับ #thinking
Read More

T2R …

T2R ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบริการออนไลน์แก่ประชาชน #thinking #GIS
Read More

ร่วมประชุม focus group …

ร่วมประชุม focus group กับคณะทำงานและหน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลนวัตกรรมเมืองเก่า #thinking #GIS
Read More

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Read More

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Read More

ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ กรมควบคุมมลพิษ
Read More

ระบบฐานข้อมูลสถานภาพและศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใต้พิภพในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานภาพและศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใต้พิภพในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More

โครงการพัฒนาระบบการจัดตั้งป่าชุมชน

โครงการพัฒนาระบบการจัดตั้งป่าชุมชน กรมป่าไม้
Read More

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการฐานทรัพยากรป่าชุมชน

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน กรมป่าไม้
Read More

โครงการพัฒนา Mobile Application และระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System) ของโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) ระยะที่ 2

โครงการพัฒนา Mobile Application และระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System) ของโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) ระยะที่ 2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
Read More