T2R ...

T2R ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบริการออนไลน์แก่ประชาชน #thinking #GIS