วันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ...

วันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม และทุก ๆ ท่าน ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์สูงสุด #T2R #thinking