คุณพรชัย เอกศิริพงษ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว ในการบรรยายออนไลน์ "จบภูมิศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร"

GeoSWU Talks 2020 Theme: Future Career in Geography โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 ผ่านการบรรยายออนไลน์ โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ: เรียนจบภูมิศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร วิทยากรรับเชิญ คุณพรชัย เอกศิริพงษ์ #GeoSWU23 Managing Director บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด คุณสาโรจน์ โพธิ์เกษม…

บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์