คุณพรชัย เอกศิริพงษ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว ในการบรรยายออนไลน์ "จบภูมิศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร"

By 0
คุณพรชัย เอกศิริพงษ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว ในการบรรยายออนไลน์ "จบภูมิศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร"
🌐⚪️🔴GeoSWU Talks 2020
Theme: Future Career in Geography
โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 ผ่านการบรรยายออนไลน์ โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ:
🙋🏻‍♂️🙋🏻เรียนจบภูมิศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร
👨🏻‍💻 วิทยากรรับเชิญ
คุณพรชัย เอกศิริพงษ์
Managing Director
บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด
คุณสาโรจน์ โพธิ์เกษม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง
👨🏻‍💻 ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว
📆 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
⏰ เวลา 13:00-14:00 น.
📌 รับชมทาง Facebook Live: Department of Geography, Srinakharinwirot University
STAY TUNED!!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Name:*

Your Website

Your Comment