About Us

บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด
บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด ดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) พร้อมให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) และการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม และงานด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเทคโนโลยีประยุกต์ให้กับลูกค้า
รู้จักเรา

ประสบการณ์ นำไปสู่การปฏิบัติ

OUR HISTORY

เราดำเนินธุรกิจอยู่ในแวดวงของสายงานภูมิสารสนเทศตลอดสิบกว่าปี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานด้านภูมิสารสนเทศและการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น พร้อมการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อย่างต่อเนื่อง

MODERN TECHNOLOGIES

เราพร้อมที่จะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์และพัฒนาให้กับลูกค้าของเรา สามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปปรับใช้ตามภารกิจในองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

PROFESSIONAL TEAMWORK

การกำหนดโครงสร้างของทีมงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการโครงการมากมายในระยะเวลาจำกัดได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีพาร์ทเนอร์ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ให้เราช่วยคุณ

เติมเต็มด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้คำปรึกษาและคัดเลือกโซลูชั่นที่ดีและเหมาะสมสำหรับภารกิจของหน่วยงานของคุณ